اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی :

ماده ۱ – اهداف بخش تعاونی عبارت است از:

۱- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل  .

۲- قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند .

۳- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی

۴- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

۵- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق  .

۶- بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود .پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر .

۷- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم .

تبصره – اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی .اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی رعایت شود

ماده ۲ – شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی .شناخته می شوند

ماده ۳ – دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلت لزم را با هماهنگی وزارت تعاون در .اختیار آنها قرار دهد

ماده ۴ – دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه های خود در .شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند

ماده ۵ – اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات :زیر باشد نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان، مقررات مالی و کار، انحلل و .تصفیه . تبصره – تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.

ماده ۶ – حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آیین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از ۷ نفر باشد .

ماده ۷ – شرکتها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند.