اولین هيات مدیره : ۷۲/۲/۲۰

اعضای اصلی : ابوالفضل انگشت باف – عبدالصمد کمبی نژادیان – حسین ابوطالبی – محسن قدمی – غلامعلی ضرابی
اعضای علی البدل : هاشم افسریان محصل – حسین احمدی
بازرسان اصلی و علی البدل : فریدون بیدگلی مقدم – کیومرث منصوری
با توجه به موادی از قانون تجارت و به منظور جلوگیری از بروز شبهه در امر معاملات با ” هما ” ، هیئت مدیره دسته جمعی استعفا دادند تا هیئت مدیره جدید از میان بازنشسته های ” هما ” انتخاب شوند. مجتمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۷۲٫۹٫۴ پس از قبول استعفا انتخابات جدید به عمل آورد.
———————————————————————————————————————————

دومین هيات مدیره : ۷۲/۹/۴
اعضای اصلی : عبدلصمد کعبی نژادیان – غلامعلی ضرابی – هام افسریان محصل – ژوبین شکوهیان – محمد فاکری
اعضای علی البدل : منوچهر رضایی – جهانگیر قاضی عسگر
بازرسان اصلی و علی البدل : بهرام داود سهیدزاده – محمد هادی سلیانی
——————————————————————————————————————————–

سومین هيات مدیره : ۷۴/۷/۲۱
اعضای اصلی : فریدون ستوده – محمد هادی سلیانی – حمید شاکری – عبدالحمید پژند – جلیل سلطانی
اعضای علی البدل : مصطفی خداخواه – غلامرضا معروفی
بازرسان اصلی و علی البدل : بهروز فولاد اول – بهرام داو سعید زاده
——————————————————————————————————————————-

چهارمین هيات مدیره : ۷۷/۷/۸
اعضای اصلی : ژوبین شکوهیان – محمد هادی سلیانی – حمید شاکری – عبدالحمید پژند – جلیل سلطانی
اعضای علی البدل : عبدالحمید پزند – علی اکبر آقاصفری
بازرسان اصلی و علی البدل : فریدون کشاورز – جعفر اسکندری پور
——————————————————————————————————————————-
پنجمین هيات مدیره : ۷۹/۵/۲۰
اعضای اصلی : حمید شاکری – ژوبین شکوهیان – محمد هادی سلیانی – محمد فاکری – نادره مجیری
اعضای علی البدل : محمدرضا احمدی – مصطفی دوستدار محمدی
بازرسان اصلی و علی البدل : منصور علی کیا – محمد علی پرویز جلالی
——————————————————————————————————————————–
ششمین هيات مدیره : ۸۲/۵/۲۵
اعضای اصلی : محمد هادی سلیانی – محمدرضا احمدی – بهرام داود سعیدزاده – مصطفی دوستدار محمدی – منصور پیروزفر
اعضای علی البدل : نادره مجیری – حمید شاکری
بارسان اصلی و علی البدل : منصور علی کیا – سیداحمد امینی
——————————————————————————————————————————–
هفتمین هيات مدیره : ۸۵/۵/۱۹
اعضای اصلی : محمدرضا احمدی – محمد هادی سلیانی – بهرام داود سعیدزاده – مصطفی دوستدارمحمدی – منصور پیروزفر
اعضای علی البدل : محمود دماوندی – داود بیکیان
بازرسان اصلی و علی البدل : منصور علی کیا – محمد جعفری
توضیح : پس از در گذشت یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره (مرحوم بهرام داود سعیدزاده) آقای محمود دماوندی ، علی البدل اول بجای ایشان به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی و در مجمع عمومی ۱/۶/۸۶ آقای محمد جعفری به عنوان عضو علی البدل برگزیده شدند.

——————————————————————————————————————————–

هشتمين هيات مدیره :۸۸/۷/۲
اعضای اصلی : حسين ابوطالبي – حسين احمدي – حشمت اله رضائي–  احمد رازقي – امير توانا
اعضای علی البدل : منوچهر رضائي –  محمد جعفري
بازرسان اصلی و علی البدل : علي اكبر آقا صفري – نصراله اسماعيل پور

——————————————————————————————————————————–

نهمین هيات مدیره : ۹۰/۰۴

اعضای اصلی : حسین ابوطالبی –  حسین احمدی – حشمت اله رضایی –  ناصر هاشمیان – امیر توانا

اعضای علی البدل :

بازرسان اصلی و علی البدل : شركت ارقام پژوهان دقيق

——————————————————————————————————————————

دهمين هيات مديره : ۹۴

آقاي خلبان اسداله اوقاتيان            رئيس هيات مديره

آقاي مهدي صانعي قاليباف            مدير عامل و عضو هيات مديره

آقاي محمد كاظمي مجردي           عضو هيات مديره

آقاي محمد رضا احمدي                عضو هيات مديره

آقاي ناصر هاشميان                    عضو هيات مديره

—————————————————————————————————————————–

یازدهمین هيات مديره : ۹۷

آقاي خلبان اسداله اوقاتيان            رئيس هيات مديره

آقاي حسین ابوطالبی                   مدير عامل و عضو هيات مديره

آقاي حشمت اله رضایی                نائب رئيس هيات مديره

آقاي محمد رضا احمدي                 منشی  و عضو هيات مديره

آقاي مهدی صانعی قالیباف            عضو هيات مديره

بازرس اصلی:                             موسسه حسابرسی آرمان پیام جامع  

 —————————————————————————————————————————–

دوازدهمین هيات مديره : ۱۴۰۱

آقاي سعید حسن کلهری                  رئيس هيات مديره

آقاي حسین ابوطالبی                      مدير عامل و عضو هيات مديره

آقاي نصرت اله جعفری                    نائب رئيس هيات مديره

آقاي غلامحسین باباسنگانی            منشی  و عضو هيات مديره

آقاي امیر توانا                              عضو هيات مديره

آقای نصرت اله اسمعیل پور             بازرس اصلی