شرکت تعاونی همایار

برگزاري مجمع عمومي

برگزاري مجمع عمومي عادي و فوق العاده شركت همايار در سال ۱۳۹۶

مقدمتان را در جلسه مجمع عمومي عادي و فوق العاده  شركت همايار كه در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۱۸ در محل آمفي تئاتر مجموعه پذيرائي تفريحي و فرهنگي “هما”  با حضور  سهامداران عزيز برگزار خواهد شد گرامي ميداريم

هيئت مديره شركت تعاوني همايار.