شرکت آسایش پرواز دایان

        شرکت بازرگانی و مشاوره توسعه کسب و کار

        تلفن: ۰۲۱۴۴۶۴۵۸۵۷

        ایمیل: business@homayaar.com

فراسوی لیان

        شرکت خدمات مسافرتی ، محاجرتی و جهانگردی

        تلفن: ۰۲۱۴۴۶۴۵۸۵۸

        ایمیل: farasoo@homayaar.com

آمبولانس هوایی اکسیر

        شرکت خدمات پزشکی و انتقال هوایی بیمار

        تلفن: ۰۲۱۴۴۶۴۵۸۵۸

        ایمیل: exir@homayaar.com