قرارداد های همایار

قرارداد های «همایار» در بخش های مختلف: 

الفقراردادهای درحال اجرأ و مستمر «همایار» درتهران و شهرستانها:

۱- در بخش مالی، بیمه ، اداری و خدماتی

۲- در حیطه امور بازرگانی و فروش

۳- در امورفرهنگی و ورزشی

۴-در بخش عملیات پروازی

۵- در حیطه امور فن آوری و اتوماسیون و نگهداری تجهیزات کامپیوتری

۶- امور سلف سرویس

۷- تأمین کارشناسان در بخش های مختلف

بقرارداد آماده ارائه توسط کارشناسان «همایار» :

۱- مشاوره و مشارکت در امور تأمین هواپیما (خرید و اجاره)

۲- مشاوره در امور مربوط به تأمین مالی پروژه های هواپیمایی و ….

۳- آموزش در بخش های مختلف هواپیمایی ( زبان ، مالی،‌ بازرگانی و فروش بلیط و مهمانداری)

۴- تأمین نیروی انسانی

۵- مشارکت در بخش های مختلف (هواپیمایی ، مواد غذایی ، هتل سازی)

پنگاهی اجمالی به برخی ازقراردادهای تجربه شده «همایار» :

۱-قرار داد خدمات فرودگاهی

۲- قرارداد های آموزش ( زبان ،‌مالی ، بازرگانی‌، فروش بلیط ، IT )

۳- قرار داد های مشاوره

۴- قرار داد پارکینگ

۵- قرار داد مهندسی و تعمیرات

۶- قرار داد پشتیبانی

۷-قرار داد مالی

۸-قرار داد کامپیوتر

۹- قرار داد کارواش و موتور پول