مدیران شرکت همایار تا کنون

۱-آقای حسین ابوطالبی  از  ۷۲/۵/۲۴  تا    ۷۲/۹/۱۸

۲-آقای حمید شاکری      از  ۷۲/۹/۱۸  تا    ۸۲/۴/۱۲

۳-آقای هادی سلیانی     از ۸۱/۶/۱۱   تا   ۸۲/۱۰/۳۰

۴-آقای منصور پیروزفر      از ۸۲/۱۰/۲۳  تا  ۸۶/۱۰/۱۱

۵-آقای هادی سلیانی     از ۸۶/۱۰/۱۱   تا   ۸۸/۷/۱۴

۶-آقای حسین ابوطالبی  از  ۸۸/۷/۱۴  تا   ۹۲/۹/۱۸

۷-آقای مهدی صانعی     از  ۹۲/۹/۱۸   تاکنون