مدیران شرکت همایار تا کنون

۱- آقای حسین ابوطالبی        از   ۷۲/۰۵/۲۴  تا    ۷۲/۰۹/۱۸

۲- آقای حمید شاکری            از   ۷۲/۰۹/۱۸  تا    ۸۲/۰۴/۱۲

۳- آقای هادی سلیانی           از  ۸۱/۰۶/۱۱   تا   ۸۲/۱۰/۳۰

۴- آقای منصور پیروزفر         از   ۸۲/۱۰/۲۳  تا   ۸۶/۱۰/۱۱

۵- آقای هادی سلیانی           از  ۸۶/۱۰/۱۱   تا   ۸۸/۰۷/۱۴

۶- آقای حسین ابوطالبی        از   ۸۸/۰۷/۱۴  تا   ۹۲/۰۹/۱۸

۷- آقای مهدی صانعی           از   ۹۲/۰۹/۱۸  تا  ۹۷/۰۴/۱۹

۸- آقای حسین ابوطالبی          از   ۹۷/۰۴/۱۹  تا   کنون